ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุพิน ไชยจำเริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เกษียณอายุ 
2นางบุษราคัม ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เกษียณอายุ 
3นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์บ้านปงสนุกเกษียณอายุ 
4นายสุเทพ เครืออินทร์บ้านธาตุขิงแกงเกษียณอายุ 
5นางดวงกมล ใจดีบ้านปี้เกษียณอายุ 
6นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์บ้านวังเค็มใหม่เกษียณอายุ 
7นายวินัย พงษ์ช้างบ้านแวนโค้งเกษียณอายุ 
8นายสมบัติ ราษีบ้านแฮะเกษียณอายุ 
9นายมานัด สร้อยสวิงบ้านหัวทุ่งเกษียณอายุ 
10นายพศวีร์ ศรีวิชัยบ้านหล่ายฝายแก้วเกษียณอายุ 
11นายกมล ผาคำบ้านปัวเกษียณอายุ 
12นายชาญชัย สมศรีบ้านควรเก๊าเงาเกษียณอายุ 
13นายปวรัศ วงศ์ใหญ่บ้านปงใหม่เกษียณอายุ 
14นายอินทอง เชียงทาบ้านทุ่งกล้วยเกษียณอายุ 
15นางสาวศรีอุบล สมบูรณ์ศฤงค์บ้านยางขามเกษียณอายุ 
16นายสุวิทย์ ใจฉลาดชุมชนบ้านบอนเกษียณอายุ 
17นางอัมพิกา คนดีชุมชนบ้านบอนเกษียณอายุ 
18นางนงนุช ปันนาชุมชนบ้านหนองเลาเกษียณอายุ 
19นางจิรารัตน์ ยาดีชุมชนบ้านหนองเลาเกษียณอายุ 
20นายประเสริฐ กองแก้วชุมชนบ้านหลวงเกษียณอายุ 
21นางจินดา ยะแสงชุมชนบ้านหลวงเกษียณอายุ 
22นางสาววินา แก้วเทพชุมชนบ้านห้วยงิ้วเกษียณอายุ 
23นายประเสริฐ บุญล้อมไทยรัฐวิทยา 109(บ้านร่องส้าน)เกษียณอายุ 
24นายสุวัฒน์ ธรรมโมบ้านแกเกษียณอายุ 
25นางกรรณิกา นันชัยบ้านขุนกำลังเกษียณอายุ 
26นายสมเกียรติ แสนป้อบ้านจุนเกษียณอายุ 
27นางจงรักษ์ ธีระวงศ์นันท์บ้านไชยสถานเกษียณอายุ 
28นางลัดดา ชำนาญใช้บ้านดอนแก้วเกษียณอายุ 
29นางอรุโณทัย เตรียมสอนบ้านดอนไชยป่าแขมเกษียณอายุ 
30นางเสาวลักษณ์ บุญถึงบ้านดอนไชยป่าแขมเกษียณอายุ 
31นางศรีประทิน ปราบไพรีบ้านดอนมูลเกษียณอายุ 
32นายสุรไกร หมื่นแก้วบ้านดู่เกษียณอายุ 
33นายชุมพร ไชยสารบ้านต้นผึ้งเกษียณอายุ 
34นางวิไล วชิรตรากูลบ้านท่าฟ้าใต้เกษียณอายุ 
35นางเกศรินทร์ ชลสินธุ์บ้านทุ่งหล่มเกษียณอายุ 
36นางปุณนิษฐ์ แสงแก้วบ้านธาตุขิงแกงเกษียณอายุ 
37นายมนตรี เรือนไสวบ้านนาบัวเกษียณอายุ 
38นายสมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์บ้านนาอ้อมเกษียณอายุ 
39นางประเทืองศรี จันทราพันธ์บ้านน้ำจุนเกษียณอายุ 
40นางสรัญญา ธรรมโมบ้านปงเกษียณอายุ 
41นางอัมพาวรรณ อินทนนท์บ้านปงใหม่เกษียณอายุ 
42นางยุพิน สร้อยสวิงบ้านปงใหม่เกษียณอายุ 
43นายวิชิต บัวระเพ็ชรบ้านปัวเกษียณอายุ 
44นายอินสม ดอนปันบ้านปี้เกษียณอายุ 
45นางบุษบงค์ สักพาณิชบ้านผาตั้งเกษียณอายุ 
46นางพัชรินทร์ แสงศรีจันทร์บ้านผาลาดเกษียณอายุ 
47นายประพันธ์ ใจดีบ้านฝายกวางเกษียณอายุ 
48นางสาวสายพิน ศรีธิด้วงบ้านพวงพยอมเกษียณอายุ 
49นายธนาพิพัฒน์ วรพิศุทธิ์บ้านแม่ต๋ำเกษียณอายุ 
50นางนิตยา กาชัยบ้านยางขามเกษียณอายุ 
51นางจิรสิริ์ ศรีสุขบ้านร่องย้างเกษียณอายุ 
52นางชมัยพร ทากันบ้านวังเค็มใหม่เกษียณอายุ 
53นางมยุรี อ่อนคำบ้านแวนเกษียณอายุ 
54นางอารี จิตสง่าบ้านแวนเกษียณอายุ 
55นางแสงนวล ไกลถิ่นบ้านแวนโค้งเกษียณอายุ 
56นายมงคล ศรีสุขบ้านศรีเมืองชุมเกษียณอายุ 
57นายสุพจน์ นวลดั้วบ้านศรีเมืองชุมเกษียณอายุ 
58นายทิพย์ คำมาเร็วบ้านสบขามเกษียณอายุ 
59นางนวลละออ พิริยพัฒนาบ้านสบบงเกษียณอายุ 
60นางมุกดา แสงแก้วบ้านสร้อยศรีเกษียณอายุ 
61นางเกษศิรินทร์ สารตะระบุรุษบ้านสันหลวงเกษียณอายุ 
62นายสุทัศน์ ทอดเสียงบ้านสีพรมเกษียณอายุ 
63นางวันเพ็ญ บุญยืนบ้านหนองบัวเงินเกษียณอายุ 
64นางอาไว เมืองมูลบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)เกษียณอายุ 
65นางอาทิน เบิกบานบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)เกษียณอายุ 
66นางสาวประทุมวรรณ์ อุ่นเรือนบ้านหล่ายฝายแก้วเกษียณอายุ 
67นางสาคร ชาญเชี่ยวบ้านหล่ายฝายแก้วเกษียณอายุ 
68นางสาวดวงใจ อินผงบ้านห้วยกั้งเกษียณอายุ 
69นางนงเยา เผ่าปินตาบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกา อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
70นางนันทนีย์ มีสุขสถาพรบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกา อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
71นายประหยัด บุญแรงบ้านฮวกเกษียณอายุ 
72นางยุพิน บุญมากอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)เกษียณอายุ 
73นางนวลจันทร์ ศรีจันทร์อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)เกษียณอายุ 
74นางราตรี ไทยเมืองอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)เกษียณอายุ 
75นายทวี สุวรรณโนบ้านหล่ายฝายแก้วเกษียณอายุ 
76นายปิยะพงษ์ อุเทนบ้านบุญเรืองเกษียณอายุ 
77นายคล้าย กิติสาบ้านน้ำปุกเกษียณอายุ 
78นายสมบูรณ์ ไชยสุวรรณ์บ้านเวียงลอเกษียณอายุ 
79นายสมชาย ปินตาบ้านห้วยแม่แดงเกษียณอายุ 
80นายวิวัฒน์ บุญประเสริฐอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)เกษียณอายุ 
81นายเกษม ก๋าคำบ้านปางถ้ำเกษียณอายุ 
82นายประชา หาญจริงบ้านร้องเชียงแรงโรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1